Schooluren Sint- Jozef

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.35 tot 12.15

8.35 tot 12.15

8.35 tot 12.15

8.35 tot 12.15

8.35 tot 12.15

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

13.15 tot 15.15

13.15 tot 15.15

13.15 tot 15.15

13.15 tot 15.15

Schooluren Toermalijn

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8.35 tot 12.15

8.35 tot 12.15

8.35 tot 12.15

8.35 tot 12.15

8.35 tot 12.15

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

MIDDAGPAUZE

13.15 tot 15.15

13.15 tot 15.15

13.15 tot 15.15

13.15 tot 15.15

Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen

Alle leerlingen zijn bij ons welkom op voorwaarde dat zijzelf en hun ouders loyaal meewerken aan de realisatie van ons christelijk opvoedingsproject.
Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft een kind bij ons ingeschreven.  De inschrijving van je kind kan enkel stoppen in de gevallen die wettelijk zijn opgesomd.
De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of wanneer je kind bij wijze van tuchtmaatregel definitief werd uitgesloten.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is, ofwel dat een bestaand verslag gewijzigd moet worden.  In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB.  
Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw schriftelijk akkoord vragen.  Indien je niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling.  We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving.  Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven.

Inschrijvingsperiode voor het schooljaar 2021-2022

Van 27 februari 2024 tot en met 19 maart 2024

19 april 2024 /h1>

Van 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024

Vanaf 23 mei 2024

Aanmeldingsperiode

Uiterste datum bekendmaking resultaat

Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen zich inschrijven

Vrije inschrijvingen

Er wordt een voorrangsperiode voorzien voor broers, zussen en kinderen van personeel: 15/1/24 – 9/2/2024. Deze kinderen moeten niet aanmelden!

Onthaalmomenten

1 september 2023: geboortedatum tot 1 maart 2021
6 november 2023: geboortedatum van 2 maart 2021 tot 6 mei 2021
8 januari 2024: geboortedatum van 7 mei 2021 tot 8 juli 2021
1 februari 2024: geboortedatum van 9 juli 2021 tot 1 augustus 2021
19 februari 2024: geboortedatum van 2 augustus 2021 tot 15 oktober 2021
13 mei 2024: geboortedatum van 16 oktober 2021 tot 13 november 2021

Ons opvoedingsproject

Wij verwachten van alle ouders dat ze loyaal achter de identiteit en het pedagogisch project van onze school staan en deze mee dragen.
Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons pedagogisch project. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke traditie.
Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan.
We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

- de ontmoeting van elkaar in verbondenheid;
- de verdieping in de Bijbelse Boodschap;
- de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf;
- het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake

De pijlers van ons opvoedingsproject

We leven in een unieke tijd want de tijd ‘kantelt’. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden.Iedereen is door deze ‘kentering’ getekend: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging - samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst, voor onze kinderen en voor onszelf.Vanuit de traditie van de Zusters der Christelijke Scholen van Vorselaar geloven we dat een opvoeding op de maat van morgen opvoeders nodig heeft die getuigen van hoop en... leven vanuit het evangelie.Daarom zien we Jezus als de inspirerende ‘pedagoog’ en ‘het fundament’ voor ons project.

ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN

Uw kind is op zoek naar geluk. Met andere kinderen kijkt het uit naar mensen die de weg tonen naar het goede leven.Daarom willen wij als opvoeders - zoals u thuis doet - hen waarden voorleven waarin we zelf geloven: zin voor waarheid en schoonheid, verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid, vrede en rechtvaardigheid en vele andere waarden. We zullen hen evenwel ook helpen zelf waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.

ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING

Om gelukkig te worden heeft uw kind ‘hoofd, hart en handen’ nodig. We streven er dus naar alle talenten van uw kind te ontdekken en te ontwikkelen.We zetten ons sterk in om onze kinderen veel te leren, maar we proberen ze vooral ook te leren hoe ze zelfstandig nu en later problemen kunnen aanpakken.We wensen ze ook te leren leven: zowel in de kleine kring als in de grote maatschappij. We hopen ze op weg te zetten naar persoonlijk geluk - we wensen ze ook uit te nodigen en voor te bereiden om straks als ‘jonge burger’ mee te werken aan een meer rechtvaardige samenleving.  We beginnen daar mee op het kleine oefenveld van de school.We hopen eveneens bij uw kind en de leeftijdgenootjes de verwondering te wekken voor wat schuilt achter de zichtbare kant van de dingen zodat ze leren aanvoelen welke ‘Goedheid’ het leven draagt en ons veel vertrouwen kan schenken.

ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom.We proberen oog te hebben voor wat elk kind nodig heeft. Voor kinderen die dat nodig hebben, zoeken we naar een aangepaste opvang. Natuurlijk rekenen we ook op een oprechte inzet van elk kind zelf.We merken ook dat kinderen soms lijden aan een vorm van ‘moderne armoede’: zij zijn arm aan relatiewarmte, arm aan cultuur, arm aan hoop of geluk. Voor deze ‘armoede’ proberen we ook aandacht te hebben.Als opvoeders met een voorkeurliefde voor de zwaksten hebben we ook veel oog voor leerzwakke en leervertraagde leerlingen. Voor deze groep zoeken we naar aangepaste leerhulp en begeleiding, zonder onze sterke meisjes en jongens te vergeten.We pogen de ‘armen’ in de eigen kring van de school te helpen. Tegelijk nodigen we uit oog te hebben voor de weerlozen, de meest kwetsbaren in onze maatschappij en pakken we de uitdaging op om onze kinderen vanuit het evangelie te helpen opkomen voor een eerlijke wereld.

ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE

Om uw kind te helpen groeien, willen we nabij zijn, het warmte en aandacht bieden.Daarom kiezen we voor een relatiestijl die vrij is van overbodige macht en sterkte.We spreken een omkeerbare taal zodat kinderen die ons nadoen hoffelijk en tactvol zijn.We geloven sterk in de kracht van de hartelijkheid: kinderen moeten voelen dat we van‘harte’ les geven en moeten aanvoelen dat we ‘een hart’ hebben voor wat hen raakt en bezighoudt.Deze tijd vraagt echter ook om vastberadenheid in de opvoeding: kinderen hebben nood aan opvoeders die durven ‘neen’ zeggen en hen durven confronteren met grenzen. Van het kind verwachten we dat het onze ‘neen’ ook leert aanvaarden en respecteren.

ONZE OPVOEDING HEEFT ZORG VOOR EEN EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING

In onze school bekennen we kleur. We vinden het jammer dat in deze tijd God in sterke mate doodgezwegen wordt,  want Hij toont vele wegwijzers naar groot en innig geluk.We geloven dat ‘kleine en grote mensen’ door eerlijk en goed te leven elkaar veel te bieden hebben. Maar we willen de kinderen die ons worden toevertrouwd ook spreken over de ongeëvenaarde goedheid van God en hen helpen ontdekken hoe het evangelie een verrassende reisgids is naar een rijk en zalig leven.Hopelijk zullen u en uw kind dit ervaren door de levensstijl die we voorleven en de cultuur die op onze school voelbaar is.

ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING

Als schoolbestuur en schoolteam zullen we hard werken om dit opvoedingsproject in praktijk om te zetten. Vanzelfsprekend rekenen we op de inzet en de goede wil van uw kind. Zonder deze ‘samenwerking’ lukt het ons niet.  Gelukkig kunnen we ook rekenen op vele deskundige helpers zoals de medewerkers van het CLB en steun van de lokale gemeenschap.Vooral ook hopen wij op uw individuele bereidheid als ouder en uw medewerking als oudergroep. Dit levens- en leerproject zal immers maar lukken als we samen streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen om elk zijn of haar bijdrage te leveren in de opvoeding van onze kinderen.

Ouderraad

De oprichting van een ouderraad is verplicht wanneer ten minste tien procent van de ouders erom vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur. 

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. 

In onze school wordt de ouderraad samengesteld via rechtstreekse verkiezingen door en uit de ouders. 
Na kandidaatstelling wordt een ouder lid van de ouderraad. 

Voorzitter op de Waaiberg: de heer Christophe Smits
Mailadres: ouderraadvia@hotmail.com

Voorzitter in de 'De Toermalijn" is dhr. Ken Bollen

FERM - KINDEROPVANG

Vanaf 1 september ’21 zal Ferm Kinderopvang vzw in onze scholen opvang organiseren, dit zowel voor- als naschools vanaf 07.00 tot 18.00 uur en op woensdagnamiddagen eveneens tot 18.00 uur.

Voor alle Tiense scholen worden dezelfde opvanguren en prijzen gehanteerd. Het uniform maken van de buitenschoolse opvang heeft naast de voordelen ook de consequentie dat er misschien uren of prijzen veranderen voor jouw school. Vermits de opvang in alle scholen zeer verschillend was is het bijvoorbeeld mogelijk dat de uren nu minder ruim of ruimer zijn. We begrijpen dat dit soms voor een omschakeling zorgt en dat dat even wennen kan zijn.

De overname in praktijk: uren en tarieven

Concreet betekent dit voor de school van jouw kind dat de opvang overgenomen wordt door Ferm Kinderopvang vzw op 1 september ’21.  
Ferm Kinderopvang vzw streeft ernaar dat de vertrouwde gezichten van de opvangmedewerkers (die er nu reeds zijn) zoveel mogelijk behouden blijven.

Facturatie en administratie zal vanaf 1 september ’21 door Ferm Kinderopvang vzw gebeuren.  

De tarieven werden bepaald op basis van:  

- de prijzen die reeds werden gehanteerd in de scholen,
- de prijzen in de omliggende gemeenten,  
- de minimum- en maximumprijzen en het verschil tussen prijzen voor één of meerdere kinderen die Kind&Gezin hanteert op basis van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 ‘houdende de subsidievoorwaarden voor buitenschoolse gezinsopvang en groepsopvang’.

Volgende tarieven worden gehanteerd:  

- Normaal tarief: €1,17 per begonnen halfuur.

Op woensdagnamiddag: €1,17 per begonnen halfuur, €7,44 voor een halve dag (tussen 3 en 6 uur) en €14,83 voor een hele dag (langer dan 6 uur).

- Verminderd tarief: Voor gezinnen met meerdere kinderen die op eenzelfde dag naar de opvang komen, geldt vanaf het eerste kind: 0,88 euro per begonnen halfuur, €5,58 voor een halve dag en €11,12 voor een hele dag.

- Sociaal tarief: Heeft u het financieel moeilijk dan kan u een sociaal tarief aanvragen bij de verantwoordelijke van de opvang. Bezorg hen hiervoor uw aanslagbiljet of uw recente loonbrieven via bko.tienen@samenferm.be.

Tarieven: €0.59 per begonnen halfuur, €3.72 voor een halve dag en €7.42 voor een hele dag.

Volgende uren worden gehanteerd:  

Ochtendopvang:             07.00 tot 08.20 uur
Avondopvang :                15.30 tot 18.00 uur  
Woensdagmiddag:         12.30 tot 18.00 uurDOCUMENTEN:

Brief Sint-Jozef overname FERM

Ferm toestemming gebruik beeldmateriaal

Ferm overeenkomst met de ouders

Ferm inlichtingenfiche

Europese domiciliëring

Begeleidende brief inschrijvingsformulieren


Woensdagnamiddagopvang in de klimop

Wanneer?

Van 12.00 tot 18.00 uur (mits attest van de werkgever tot 18.30 uur)

Waar?:
De leerlingen van onze Via -scholen Immaculata, Onze-Lieve-Vrouw en Sint-Jozef/Toermalijn
worden op twee locaties opgevangen:

  - De kleuters in Klimop.
  - De leerlingen van de lagere school in Via Immaculata.


VIA Immaculata en Klimop liggen naast elkaar. Door de schooltuin gaat u van de ene naar de andere locatie.

Afspraken – betalingen – contact ?

Klimop - Ooievaarsnest VZW ,
Email : info@ooievaarsnesttienen.be
Telefoon : 016 81 10 06
Veldbornstraat 16
3300 Tienen

In Klimop hanteren ze het betalingssysteem van Kind & Gezin. Er zijn drie betalingstarieven:

  - voor opvang voor minder dan 3 uur
  -  voor opvang voor minder dan 5 uur
  -  voor opvang voor meer dan 5 uur

De prijs die u dient te betalen hangt af van uw inkomen. Voor de berekening van de prijs voor de opvang dient u dus uw attest van Kind & Gezin voor te leggen. Meer uitleg over de berekening van de prijs vindt u op de website van Kind & Gezin terug.
U kunt op die website zelf de prijs van de opvang berekenen.
Meer info en zelf de prijs berekenen: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/

STEEDS OP VOORHAND INSCHRIJVEN!